Etický kodex

Etický kodex veřejné sbírky na památník obětem kapitalismu a kampaně na její podporu

Při navazování partnerství jednáme dle těchto zásad:

  • vždy a za všech okolností trváme na nezávislosti veřejné sbírky a kampaně,
  • každé partnerství posuzujeme a vyhodnocujeme individuálně,
  • jednáme v souladu se zásadou vzájemného respektu, nezávislosti a dobrého jména,
  • spolupracujeme pouze s partnery, kteří respektují principy sociální spravedlnosti, neporušují lidská práva, šetrně přistupují k životnímu prostředí,
  • všichni, kteří se podílejí na kampani v rámci veřejné sbírky a dalších návazných aktivitách, působí bez nároku na honorář.

Přijímání finanční podpory respektuje tyto zásady:

  • finanční příspěvky do sbírky přijímáme pouze od jednotlivců, abychom zachovali nezávislost veřejné sbírky a zamezili vlivu finančních zájmů na průběh sbírky,
  • maximální výše finančního příspěvku činí dvojnásobek životního minima pro jednotlivce v ČR,
  • nepřijímáme finanční ani věcné dary od jedinců, kteří jsou spojeni s aktivitami, jež jsou v rozporu s principy sociální spravedlnosti, porušují lidská práva, poškozují veřejné zájmy nebo se podílejí na poškozování životního prostředí,
  • dar nesmí mezi sbírkou a donorem vytvářet zákaznický vztah nebo navozovat jeho dojem,
  • finanční prostředky budou využity výlučně dle zákona 117/2001 Sb.